<ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಗಲ = "61" ಎತ್ತರದ = "13" ಶೈಲಿ = "ಅಗಲ: 61px; ಎತ್ತರ: 13px