<கேன்வாஸ் அகலம் = "61" உயரம் = "13" பாணி = "அகலம்: 61px; உயரம்: 13px