<కాన్వాస్ width = "61" ఎత్తు = "13" స్టైల్ = "వెడల్పు: 61px; ఎత్తు: 13px