<કેનવાસ પહોળાઈ = "60" ઊંચાઈ = "13" શૈલી = "પહોળાઇ: 60px; ઊંચાઈ: 13px