<ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಗಲ = "60" ಎತ್ತರದ = "13" ಶೈಲಿ = "ಅಗಲ: 60px; ಎತ್ತರ: 13px