<கேன்வாஸ் அகலம் = "60" உயரம் = "13" பாணி = "அகலம்: 60px; உயரம்: 13px