<కాన్వాస్ width = "60" ఎత్తు = "13" స్టైల్ = "వెడల్పు: 60 px; ఎత్తు: 13px