Capoeiristes

Nom: Nelson Batista

Sobrenom: Nelson

Nom: Richard Borrmann

Sobrenom: Eriçó

Any: 1982