Capoeiristas

Nome: Nelson Batista

Alias: Nelsinho

Nome: Richard Borrmann

Alias: Ourizo

Ano: 1982