<કેનવાસ પહોળાઈ =" 53 "ઊંચાઈ =" 13 "શૈલી =" પહોળાઇ: 53px; ઊંચાઈ: 13px

નામ: નેલ્સન બેટિસ્ટાને

ઉપનામ: nelsinho

Hier zur Biographie

નામ: રિચાર્ડ Borrmann

ઉપનામ: ouriço

વર્ષ: 1982

નામ: Annika Rudert

ઉપનામ: anjo da guarda

વર્ષ: 1984

નામ: Stephan Pökel

ઉપનામ: rapido

વર્ષ: 1988

નામ: પીટર Nyari

ઉપનામ: ondulado

વર્ષ: 1986

નામ: Daniel Ledderboggen

ઉપનામ: zorro

વર્ષ: 1979

નામ: Harald Kaestner

ઉપનામ: aranha

વર્ષ: 1978

નામ: Michel Hauschild

ઉપનામ: foice afiado

વર્ષ: 1986

નામ: Mandy Wendhaus

ઉપનામ: venenoso espinho

વર્ષ: 1986

નામ: Mario Liebrenz

ઉપનામ: osseiro

વર્ષ: 1986

નામ: Eva Eschbach

ઉપનામ: madréperol

વર્ષ: 1986

નામ: Madlen Seidewitz

ઉપનામ:urubu

વર્ષ: 1979

નામ: Daniel Dinse

ઉપનામ: girafa

વર્ષ: 1986

નામ: Maren Werner

ઉપનામ: animada

વર્ષ: 1984

નામ: માર્ટિન Eschen

ઉપનામ: homem borracha

વર્ષ: 1989

નામ: Tobias Weser

ઉપનામ: obediente

વર્ષ: 1989

નામ: Stefan Hanch

ઉપનામ: apostelo

વર્ષ: 1970

નામ: Tobias Seel

ઉપનામ: chocito

વર્ષ: 1981

Tobias Seel, unter den Capoeiristaschocitogenannt, war August 2002 der Initiator und Kursleiter dieser Gruppe Capoeira Unicar Magdeburg. Er gab bis 2005 wöchentlich insgesamt 3 Einheiten Anfänger- und Fortgeschrittenen Training.
રિચાર્ડ Borrmann, ein Schüler von Tobias, übernahm 2005 die Leitung des Anfängertrainings und ünterstützte ihn. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg übertrug Tobias August 2006 die Gruppenleitung an Richard Borrmann alias ouriço.
Seine aufgeschlossene und sympathische Art machte chocito zu einer unvergessenen Größe der Gruppe Unicar Magdeburg. Noch heute spürt man seine Energie in der Roda.

નામ: Daniel Schliephake

ઉપનામ: gato

વર્ષ: 1983

Daniel Schliephake, unter den Capoeiristasgatogenannt, leitete von 2008 bis zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg Anfang 2010 das Anfängertraining.

નામ: Christoph Kettner

ઉપનામ: caiman

વર્ષ: 1982

Christoph Kettner, unter Capoeiristas alscaimanbekannt, ist seit 2002 bei Capoeira Unicar Magdeburg. Seit 2006 leitete er sowohl das Training der Anfänger als auch später das Training der Fortgeschrittenen, bis er 2011 nach Abschluss seines Studiums nach Braunschweig wechselte und nun in der dortigen Gruppe trainiert. Von seinem Training abgesehen bereicherte Caiman die Gruppe Unicar Magdeburg vor allem auch durch seinen Musikunterricht. In diesem Sinne wünscht die Gruppe ihm ein frohes: “Boa noite pra voçê”!

નામ: Leo Sarwento

ઉપનામ: el cubano

વર્ષ: 1977

Leo Sarwento, gebürtiger Brasilianer, trainierte von 2008 બીઆઇએસ 2010 bei Unicar Magdeburg. Obwohl er in seinem Heimatland nie Capoeira ausübte, konnte ihn die Magdeburger Gruppe fern von seiner Heimat für diesen Sport begeistern. Ende 2010 kehrte er zur Beendigung seines Studiums nach Brasilien zurück, womit die Gruppe einen großen Verlust erlitt. Er wird hier immer herzlich willkommen sein!