<ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಗಲ =" 53 "ಎತ್ತರದ =" 13 "ಶೈಲಿ =" ಅಗಲ: 53px; ಎತ್ತರ: 13px

ಹೆಸರು: ನೆಲ್ಸನ್ ಬಟಿಸ್ಟಾ

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: nelsinho

Hier zur Biographie

ಹೆಸರು: ರಿಚರ್ಡ್ Borrmann

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: ouriço

ವರ್ಷ: 1982

ಹೆಸರು: Annika Rudert

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: anjo da guarda

ವರ್ಷ: 1984

ಹೆಸರು: Stephan Pökel

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: rapido

ವರ್ಷ: 1988

ಹೆಸರು: ಪೀಟರ್ Nyari

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: ondulado

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Daniel Ledderboggen

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: zorro

ವರ್ಷ: 1979

ಹೆಸರು: ಹರಾಲ್ಡ್ Kaestner

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: aranha

ವರ್ಷ: 1978

ಹೆಸರು: Michel Hauschild

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: foice afiado

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Mandy Wendhaus

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: venenoso espinho

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Mario Liebrenz

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: osseiro

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Eva Eschbach

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: madréperol

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Madlen Seidewitz

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ:urubu

ವರ್ಷ: 1979

ಹೆಸರು: Daniel Dinse

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: girafa

ವರ್ಷ: 1986

ಹೆಸರು: Maren Werner

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: animada

ವರ್ಷ: 1984

ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಟಿನ್ Eschen

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: homem borracha

ವರ್ಷ: 1989

ಹೆಸರು: Tobias Weser

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: obediente

ವರ್ಷ: 1989

ಹೆಸರು: Stefan Hanch

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: apostelo

ವರ್ಷ: 1970

ಹೆಸರು: Tobias Seel

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: chocito

ವರ್ಷ: 1981

Tobias Seel, unter den Capoeiristaschocitogenannt, war August 2002 der Initiator und Kursleiter dieser Gruppe Capoeira Unicar Magdeburg. Er gab bis 2005 wöchentlich insgesamt 3 Einheiten Anfänger- und Fortgeschrittenen Training.
ರಿಚರ್ಡ್ Borrmann, ein Schüler von Tobias, übernahm 2005 die Leitung des Anfängertrainings und ünterstützte ihn. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg übertrug Tobias August 2006 die Gruppenleitung an Richard Borrmann alias ouriço.
Seine aufgeschlossene und sympathische Art machte chocito zu einer unvergessenen Größe der Gruppe Unicar Magdeburg. Noch heute spürt man seine Energie in der Roda.

ಹೆಸರು: Daniel Schliephake

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: gato

ವರ್ಷ: 1983

Daniel Schliephake, unter den Capoeiristasgatogenannt, leitete von 2008 bis zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg Anfang 2010 das Anfängertraining.

ಹೆಸರು: Christoph Kettner

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: caiman

ವರ್ಷ: 1982

Christoph Kettner, unter Capoeiristas alscaimanbekannt, ist seit 2002 bei Capoeira Unicar Magdeburg. Seit 2006 leitete er sowohl das Training der Anfänger als auch später das Training der Fortgeschrittenen, bis er 2011 nach Abschluss seines Studiums nach Braunschweig wechselte und nun in der dortigen Gruppe trainiert. Von seinem Training abgesehen bereicherte Caiman die Gruppe Unicar Magdeburg vor allem auch durch seinen Musikunterricht. In diesem Sinne wünscht die Gruppe ihm ein frohes: “Boa noite pra voçê”!

ಹೆಸರು: Leo Sarwento

ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ: el cubano

ವರ್ಷ: 1977

Leo Sarwento, gebürtiger Brasilianer, trainierte von 2008 ಗೆ 2010 bei Unicar Magdeburg. Obwohl er in seinem Heimatland nie Capoeira ausübte, konnte ihn die Magdeburger Gruppe fern von seiner Heimat für diesen Sport begeistern. Ende 2010 kehrte er zur Beendigung seines Studiums nach Brasilien zurück, womit die Gruppe einen großen Verlust erlitt. Er wird hier immer herzlich willkommen sein!